ده دقيقه سكوت به احترام دوستان و نياكانم

غژ و غژ گهواره هاي كهنه و جرينگ جرينگ زنگوله ها

دوست خوب من

وقتي مادري بميرد قسمتي از فرزندانش را با خود زير گل خواهد برد

ما بايد مادرانمان را دوست بداريم

وقتي اخم مي كنند و بي دليل وسايل خانه را به هم مي ريزند

ما بايد بدويم دستشان را بگيريم

تا مبادا كه خداي نكرده تب كرده باشند

مابايد پدرانمان را دوست بداريم

برايشان دمپايي مرغوب بخريم

و وقتي ديديم به نقطه اي خيره مانده اند برايشان يك استكان چاي بريزيم

پدران

پدران

پدرانمان را

ما بايد دوست بداريم

روحش شاد

 

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد

  روحش شاد